Specijalizacija


Specijalizacija inter. onkologija- pdf


 

Naziv specijalizacije Internistička onkologija
Naziv koji se stječe polaganjem specijalističkog ispita Specijalist internističke onkologije
Trajanje specijalizacije 60 mjeseci (5 godina)
Program specijalizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajedničko internističko „deblo“ – 22 mjeseca

1. Kardiologija – 2 mjeseca i 3 tjedna

2. Gastroenterologija –  2 mjeseca i 3 tjedna

3. Endokrinologija i dijabetologija – 2,5 mjeseca

4. Pulmologija –  2 mjeseca

5. Nefrologija – 2,5 mjeseca

6. Hematologija – 2 mjeseca

7. Transfuziologija – 2 tjedna

8. Alergologija i klinička imunologija- 1 mjesec

9. Reumatologija – 2 mjeseca

10. Intenzivna i hitna medicina – 1.5 mjesec

11. Internistička onkologija – 1 mjesec

12. Klinička farmakologija i toksikologija – 2  tjedna

13. Infektologija – 1 mjesec

Internistička onkologija – 33 mjeseca

1.  Odjel za onkologiju /internističku – 16 mjeseci   2.  Poliklinika/dnevna bolnica – 6 mjeseca   3.  Radioterapija – 3 mjeseca   4.  Radiologija i nuklearna medicina – 1 mjesec   5.  Kirurgija – 2,5 mjeseca   6.  Hematologija – 2,5 mjeseca   7.  Patologija – 1 mjesec    8.  Laboratorijska medicina /molekularna biologija – 1 mjesec Godišnji odmor – 5 mjeseci    Poslijediplomski specijalistički studij  «Internistička onkologija» – 3 mjeseca

U okviru specijalizacije iz internističke onkologije specijalizant mora završiti poslijediplomski specijalistički studij «Internistička onkologija».

Tijekom specijalizacije specijalizant je obvezan pohađati tečajeve trajnog stručnog usavršavanja doktora medicine.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom specijalizacije

 

Razina usvojene kompetencije:

1 Specijalizant je svladao tematsko područje na osnovnoj razini i potrebna mu je pomoć i

stručni nadzor u radu i rješavanju problema iz tematskog područja

2 Specijalizant je djelomično svladao tematsko područje i uz djelomični stručni nadzor u

mogućnosti je raditi i rješavati probleme iz tematskog područja

3 Specijalizant je u potpunosti svladao tematsko područje, poznaje odgovarajuću literaturu i u

mogućnosti je samostalno raditi i rješavati probleme iz tematskog područja

Za stjecanje kompetencija odgovoran je specijalizant, glavni mentor i mentor.

1. OPĆE KOMPETENCIJE

Završetkom specijalističkog usavršavanja specijalizant internističke onkologije treba imati u potpunosti usvojene opće kompetencije. Posebna pozornost mora se usmjeriti stjecanju općih kompetencija važnih za određenu granu specijalizacije.

Završetkom specijalizacije specijalizant internističke onkologije mora:

·         poznavati i primjenjivati načela medicinske etike i deontologije (3)

·         posjedovati profesionalnost, humanost i etičnost uz obvezu očuvanja privatnosti i dostojanstva pacijenta (3)

·         poznavati vještinu ophođenja s pacijentima, kolegama i ostalim stručnjacima – komunikacijske vještine (3)

·         poznavati važnost i primjenjivati načela dobre suradnje s drugim radnicima u zdravstvu (3)

·         biti sposoban razumljivo i na prikladan način prenijeti relevantne informacije i objašnjenja pacijentu (usmeno i pisano), njegovoj obitelji, kolegama i ostalim stručnjacima s ciljem zajedničkog sudjelovanja u planiranju i provedbi zdravstvene skrbi (3)

·         biti sposoban definirati, probrati i pravilno dokumentirati relevantne podatke o pacijentu, informirati se i uvažiti stavove pacijenta i njegove obitelji, stavove drugih kolega te drugih stručnjaka (3)

·         kroz neprekidno učenje i samoprocjenu unaprijediti kompetencije i stavove nužne za podizanje kvalitete stručnog rada (3)

·         usvojiti principe upravljanja svojom praksom i karijerom, s ciljem profesionalnog razvoja (3)

·         imati razvijenu vještinu prenošenja znanja na mlađe kolege i druge radnike u zdravstvu (3)

·         razumjeti važnost znanstvenog pristupa struci (3)

·         sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu, poštujući etička načela znanstveno-istraživačkog rada i kliničkih ispitivanja te sudjelovati u pripremi radova za objavu (3)

·         biti sposoban doprinijeti stvaranju, primjeni i prijenosu novih medicinskih znanja i iskustava te sudjelovati u provedbi programa specijalizacije i uže specijalizacije (3)

·         znati i primjenjivati principe medicine temeljene na dokazima (3)

·         poznavati važnost i način učinkovitog vođenja detaljne dokumentacije te isto primjenjivati u svom radu sukladno važećim propisima (3)

·         biti sposoban koordinirati i utvrditi prioritete u timskom radu, odnosno učinkovito sudjelovati u radu multidisciplinarnog tima zdravstvenih radnika i suradnika (3)

·         procjeniti potrebu uključivanja drugih stručnjaka u proces pružanja zdravstvene skrbi (3)

·         biti upoznat s važnošću suradnje te aktivno surađivati s javnozdravstvenim službama i ostalim tijelima uključenim u sustav zdravstva (3)

·         poznavati organizaciju sustava zdravstva i biti osposobljen za odgovorno sudjelovanje u upravljanju aktivnostima procjene potreba, planiranja mjera unapređenja i povećanja učinkovitosti te razvoja i unapređenja sustava kvalitete zdravstvene zaštite (3)

·         poznavati regulativu iz područja zdravstva, osobito iz područja zaštite prava pacijenata (3)

·         razumjeti značenje vlastite odgovornosti i zaštitu podataka i prava pacijenata (3)

·         poznavati tijek, raspored i kontrolu radnih procesa i osnove upravljanja resursima, posebice financijskim (3)

·         razumjeti i kritički koristiti dostupna sredstva zdravstvene zaštite, vodeći se interesima svojih pacijenata i zajednice (3)

·         biti osposobljen procijeniti i adekvatno odgovoriti na individualne zdravstvene potrebe i probleme pacijenata (3)

·         identificirati zdravstvene potrebe zajednice i u skladu s njima poduzimati odgovarajuće mjere usmjerene očuvanju i unapređenju zdravlja te prevenciji bolesti (3)

·         promicati zdravlje i zdrave stilove života svojih pacijenata, zajednice i cjelokupne populacije (3)

 

  

2. POSEBNE KOMPETENCIJE

Zajedničko internističko „deblo“ 

Završetkom prvog dijela programa specijalizacije – zajedničko deblo – specijalizant  mora položiti ispit iz e-predmeta „Racionalna primjena lijekova“ te mora biti sposoban primijeniti usvojena znanja i vještine u slijedećim poglavljima:

–       iz kardiologije: obrada kardiološkog bolesnika i usvojiti specifičnosti anamneze i statusa kardiološkog bolesnika (2);

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza: biokemijski nalazi, EKG, 24-satni EKG,  testovi opterećenja, elektrofiziološko ispitivanje, metode oslikavanja – rtg, ehokardiografija, kateterizacija srca i angiokardiografija, angiološke slikovne dijagnostičke metode, MSCT, MR; elektrokardiografija u hitnim i elektivnim stanjima i testovi opterećenja (2).

–       procjena potrebe specifične specijalističke obrade i liječenja bolesnika sa sumnjom na slijedeća stanja (2): zatajivanje srca; poremećaji ritma i provođenja; iznenadna smrt; kongenitalne srčane mane; reumatska vrućica, bolest srčanih zalistaka, endo i miokarditis; kardiomiopatije; bolesti perikarda; tumori srca (1), ateroskleroza, ishemijska bolest srca, akutni koronarni sindrom, infarkt miokarda, bolesti plućne cirkulacije, bolesti aorte i perifernih krvnih arterija,  bolesti vena, tromboembolije, srčane bolesti i trudnoća (1), srce u bolestima drugih organskih sustava, nekardijalni kirurški zahvati u kardijalnih bolesnika, transplantacija srca (1), traume srca i velikih krvnih žila (1).

–       iz gastroenterologije: obrada gastroenterološkog bolesnika i bolesnika s bolešću jetre i specifičnost anamneze i statusa tih bolesnika (2)

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza u gastroenterologiji i hepatologiji: biokemijski jetreni testovi – pokazatelji hepatocelularne nekroze, kolestaze, sintetske funkcije jetre, probavni enzimi, tumorski biljezi, autoantitijela, specifični proteini, probavni hormoni. Funkcijski testovi. Slikovne metode – ultrazvuk, dopler, endoskopski ultrazvuk, endoskopija, radiološke metode, magnetska rezonancija; radionuklidne metode. Laparoskopija, biopsija jetre. (2).

–       procjena potrebe specifične specijalističke obrade i liječenja bolesnika sa sumnjom na slijedeća stanja (2): sindrom malapsorpcije, gastrointestinalno krvarenje, sindrom iritabilnog kolona, poremećaji motorike jednjaka, GERB i ostale bolesti jednjaka, gastritis i gastropatije, ulkusna bolest, tumori jednjaka i želuca, upalne bolesti crijeva, poremećaji  crijevne cirkulacije  bolesti peritoneuma, omentuma i mezenterija, akutni abdomen, karcinoid, polipi probavnog sustava, tumori tankog i debelog crijeva, bolesti jetre, bolesti jetre u trudnoći; bole sti bilijarnog sustava; bolesti gušterače, te znati osnove transplantacije u gastroenterologiji (1).

–       iz endokrinologije i dijabetologije: obrada endokrinološkog bolesnika i specifičnosti anamneze i statusa tih bolesnika (2).

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza u endokrinologiji, dijabetologiji i bolestima metabolizma: mjerenje hormona u krvi i urinu, dinamičke procedure za ocjenu endokrinih funkcija, dijagnostički testovi za stražnji režanj hipofize, štitnjaču, koru i srž nadbubrežne žlijezde, mjerenje hormona testisa i ovarija, mjerenje  endogene sekrecije gušterače (2).

–       procjena potrebe specifične specijalističke obrade i liječenja bolesnika sa sumnjom na: bolesti hipotalamusa i hipofize i neurohipofize; bolesti štitnjače; bolesti nadbubrežne žlijezde, bolesti testisa i jajnika, neplodnost, poremećaji diferencijacije spola; poremećaji multiplih endokrinih žijezda, bolesti metabolizma (šećerna bolest, hipoglikemija, metabolički sindrom i pretilost, Wilsonova bolest, hemokromatoza poremećaji metabolizma lipida, purina, porfirina, aminokiselina, poremećaj sinteze i mobilizacije glikogena), bolesti kostiju (rahitis i osteomalacija, bolesti paratireoidnih žlijezda (drugi sindromi hipo i hiperkalcemije), osteoporoza (2)

–       iz pulmologije: obrada pulmološkog bolesnika i specifičnosti anamneze i statusa tih bolesnika (2)

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza u respiratornoj medicini: slikovne metode, radiološke metode, radionuklidne pretrage, endoskopske pretrage, biopsijske metode, citološke i histološke metode, mikrobiološke pretrage, imunološke pretrage, biokemijske pretrage ispitivanje funkcije pluća

–       procjena potrebe specifične specijalističke obrade i liječenja u bolesnika sa sumnjom na slijedeća stanja: akutne upale pluća, kronična opstruktivna bolest pluća; astma, bronhiektazije, plućni apsces, plućne mikoze, bolesti plućnoga intersticija, plućne eozinofilije, profesionalne plućne bolesti, profesionalne bolesti koje zahvaćaju dišne puteve, profesionalne bolesti koje zahvaćaju alveole, tumori traheje, bronha i pluća, bolesti pleure, medijastinuma i ošita, poremećaji ventilacije, poremećaje disanja u spavanju, nuspojave lijekova na plućima (2)

–       iz nefrologije: obrada nefrološkog bolesnika i specifičnost anamneze i statusa tih bolesnika (2)

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza u nefrologiji: biokemijski nalazi, analiza urina, citološka analiza urina,  određivanje funkcije bubrega, slikovne metode – UZV i dopler bubrega, radiološke metode, radionuklidna funkcijska ispitivanja, bakteriološke analize, biopsija bubrega (2)

–       procjena potrebe specifične specijalističke obrade i liječenja bolesnika sa sumnjom na slijedeća stanja (3): akutno i kronično zatajivanje funkcije bubrega, zatajivanje funkcije bubrega i postupci dijalize i transplantacija bubrega, primarne i sekundarne bolesti glomerula, akutni i kronični tubolointersticijski nefritis, toksične nefropatije, infekcije mokraćnog sustava (3),  vaskularne bolesti bubrega; nasljedne bolesti bubrega; nefrolitijaza; opstrukcija mokraćnog sustava; poremećaji inervacije mokraćnog sustava i urodinamike; tumori mokraćnog sustava i prostate; dijetetske mjere u bolestima bubrega; oštećenja bubrega uzrokovana lijekovima (2)

–       iz hematologije: obrada hematološkog bolesnika i specifičnost anamneze i statusa tih bolesnika (2)

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza u hematologiji: biokemijske i hematološke pretrage, citološke i histološke pretrage, imunološke, citogenetske i molekularne pretrage te radionuklidne pretrage (2)

–       procjena potrebe specifične specijalističke obrade i liječenja bolesnika sa sumnjom na slijedeća stanja: bolesti eritrocita – anemije, bolesti uzrokovane poremećajima hemostaze, poremećaji broja i funkcije trombocita, poremećaji hemostaze, benigne bolesti granulocita, monocita i makrofaga, bolesti limfocita, bolesti slezene, neoplastične bolesti krvotvornog sustava – kronične mijeloproliferative bolesti. Akutne leukemije i sindrom mijelodisplazije, limfoproliferative bolesti, neoplastične bolesti plazma stanica; osnove transplantacije krvotvornih stanica (2)

–       iz transfuziologije: preparati krvi, uzimanje i konzerviranje krvi; imunohematološka ispitivanja darivatelja i bolesnika; usmjerena transfuzija krvi i krvnih komponenti, postupci prilikom transfuzije; poslijetransfuzijske reakcije; zakonski propisi i kontrola transfuzijskog liječenja (2)

–       iz alergologije i kliničke imunologije: obrada bolesnika s imunološkim poremećajem i specifičnost anamneze i statusa tih bolesnika (2)

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza u imunologiji i alergologiji (2)

–       procjena potrebe specifične specijalističke obrade i liječenja bolesnika sa sumnjom na glavne poremećaje i bolesti imunološkog sustava – imunodeficijencije, alergijske i pseudoalergijske reakcije, (2)

–       iz reumatologije: obrada reumatološkog bolesnika i specifičnost anamneze i statusa tih bolesnika (2)

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza u reumatologiji:  slikovne metode – npr. klasični radiogram, MRI, nuklearne metode oslikavanja; laboratorijske metode – biokemijske, mikrobiološke, histološke, te različite pretrage seruma i drugih tjelesnih tekućina i tkiva, pretrage kojima se procjenjuje aktivnost reumatskih bolesti, autoantitijela, citološke metode pretraga  (2)

–       klasifikacija reumatske bolesti i procjena potrebe specifične specijalističke obrade i liječenja bolesnika sa sumnjom na slijedeća stanja: reumatoidni artritis, juvenilni kronični artritis, seronegativna spondiloartropatija, sustavni eritemski lupus, sustavna skleroza, Sjogrenov sindrom; polimiozitis/dermatomiozitis, sindrom preklapanja vezivnog tkiva, sindrom vaskulitisa, sarkoidoza, Behcetova bolest, amoloidoza, osteoartritis, križobolja i vratobolja, ekstraartikularni reumatizam, artropatije zbog odlaganja kristala, infekcijski artritis (2)

–       iz intenzivne i hitne medicine: poznavanje bodovnih sustava za procjenu težine kritično bolesnih, metode nadzora u jedinicama intenzivnog liječenja, kardiopulmonalna – cerebralna resuscitacija (3), osnovna načela mehaničke ventilacije, šok; sepsa; višestruko zatajenje organa; ARDS, pristup bolesniku u komi, agitacija i delirij (2)

–       iz internističke onkologije: obrada onkološkog bolesnika i usvojiti specifičnosti anamneze i statusa onkološkog  bolesnika (2);

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda i interpretacija nalaza u internističkoj onkologiji: biokemijski nalazi, hematološki nalazi, tumorski biljezi, slikovne metode, radiološke metode, radionuklidne pretrage, endoskopske pretrage, biopsijske metode, citološke i histološke metode, imunološke pretrage, citogenetske i molekularne pretrage (2)

–       procjena potrebe specifične specijalističke obrada i liječenja bolesnika sa sumnjom na slijedeća stanja: solidni tumori /dojka, mezenhimalni tumori, melanom, tumori probavnog trakta, pluća, urogenitalni tumori/, paraneoplastični sindrom, zloćudna bolest nepoznatog primarnog sijela, načela podjele i stupnjevanja zloćudnih tumora, hitna stanja u onkologiji, osnove lijećenja solidnih tumora, komplikacije onkološkog liječenja i suportivno liječenje(2)

–       iz kliničke farmakologije i toksikologije: poznavanje pristupa bolesniku s politerapijom (intereakcije, nuspojave), rješavanje terapijskih problema, pristup otrovanom bolesniku i prepoznavanje glavnih otrovanja i kontrola takvih bolesnika; upoznati rad farmakoterapijske ambulante; upoznati se s kliničkim pokusima (2)

–       iz infektologije: obrada infektološkog bolesnika i specifičnost anamneze i statusa tih bolesnika (2)

–       indikacije za primjenu dijagnostičkih metoda, upoznavanje temeljnih laboratorijskih pretraga u infektologiji, interpretacija nalaza i  principi liječenja zaraznih bolesti (2)

Internistička onkologija

Završetkom specijalizacije specijalizant mora biti sposoban pružiti optimalnu zdravstvenu zaštitu iz tematskih područja internističke onkologije:

1. Klinički pregled onkološkog bolesnika:

 • anamneza u onkološkog bolesnika
 • tipični i atipični simptomi onkoloških bolesti
 • simptomi pratećih bolesti
 • opći status onkološkog bolesnika
 • pregled pojedinih dijelova tijela i unutarnjih organa

2. Osnovni znanstveni principi u onkologiji

a) razumijevanje biologije zloćudnih tumora

·         poznavanje biologije normalne stanice i procesa karcinogeneze

·         poznavanje funkcije gena

·         poznavanje organizacije, ekspresije i regulacije nasljeđa

·         razumijevanje staničnog ciklusa, uloge onkogena i njihove interakcije s liječenjem

·         kinetika tumorskih stanica, proliferacija i apoptoza

·         ravnoteža proliferacije i stanične smrti

·         tehnike molekulske biologije, posebice PCR, analize kromosoma

b) tumorska imunologija

·         osnovna znanja o staničnoj i humoralnoj imunosti i ulozi citokina

·         međuodnosi tumora i domaćinovog imunog sustava, uključujući antigeničnost tumora, protutumorsku imunocitotoksičnost i direktan učinak citokina na tumor

3. Etiologija, epidemiologija, mjere ranog otkrivanja i prevencije malignoma

·         razumijevanje uloge nasljednih i faktora okoliša u nastanku tumora

·         osnove znanja o epidemiološkim čimbenicima i deskriptorima bolesti

·         metode “screeninga” i procjene individualnog rizika

·         osjetljivost, specifičnost i “cost-benefit” dostupnih metoda ranog otkrivanja

·         principi indikacije genetske obrade i savjetovanja

·         poznavanje vrijednosti prevencije i razlikovanje primarne, sekundarne i tercijarne prevencije

4. Klinički pokusi i statistika

·         razumijevanje oblikovanja i izvedbe kliničkih pokusa

·         etička, regulacijska i zakonska pitanja u oblikovanju pokusa

·         kriteriji odgovora na liječenje

·         procjena kvalitete života

·         interpretacija rezultata

·         uloga i rad povjerenstava za lijekove i za etiku

·         iskustvo informiranja bolesnika i dobijanja pismenog pristanka na klinički pokus, državna regulacija kliničkih pokusa

·         pisanje prijedloga istraživačkih projekata

·         informacije o načinima financiranja kliničkih istraživanja

·         priprema sažetaka, postera i usmenih priopćenja, pisanje radova

·         sposobnost kritičke prosudbe znanstvene vrijednosti tiskanih radova i njihovog utjecaja na kliničku praksu

5. Osnovni principi otkrivanja i liječenja malignoma

·         razumijevanje potrebe multidisciplinskog pristupa s integracijom različitih subspecijalnosti uz prepoznavanje doprinosa svake od struka uključenih u postavljanje dijagnoze

·         procjena proširenosti i suvremeno liječenje malignoma i komplikacija

·         sudjelovanje u interdisciplinarnim sastancima

·         onkološki bolesnici starije dobi

·         procjena proširenosti bolesti

·         TNM sustav

·         indikacije kliničkih, radioloških i izotopskih pretraga u postavljanju dijagnoze, „staging”u, praćenju i procjeni učinka liječenja

6. Radioterapija

·         principi radijacijske biologije

·         indikacije primjene zračenja kao kurativnog i palijacijskog liječenja

·         osnove planiranja zračenja i dozimetrije

·         primjena prije ili nakon kirurgije ili sustavnog liječenja

·         akutni i kasni učinci zračenja

7. Citostatsko liječenje

·         indikacije i ciljevi primjene citostatika u primarnoj i metastatskoj bolesti

·         primjena u neoadjuvantnom konkomitantnom i adjuvantnom liječenju

·         primjena kao pojačanje učinaka radioterapije

·         doziranje i pravodobnost primjene

·         procjena važnih komorbiditeta radi utvrđenja individualnog omjera rizika i koristi farmakokinetika

·         farmakogenomika i farmakologija pojedinih lijekova

·         profili toksičnosti citostatika, uključujući trajne učinke i individualno prilagođavanje doze i vremena primjene, ovisno o komorbiditetima te rješavanje neželjenih učinaka

8. Biološko liječenje

·         aktivnost i indikacije bioloških terapeutika, uključujući citokine i hematopoetske faktore rasta

·         poznavanje specifičnih neželjenih učinaka i njihovo rješavanje, kao i primjena u kombinaciji s citostaticima

·         osnove „ciljanih” lijekova kao što su monoklonska antitijela, «male molekule» tumorske vakcine, liječenje stanicama i gensko liječenje

9. Suportivno i palijacijsko liječenje

·         razumijevanje mjera simptomatskog liječenja, njihovih ograničenja i neželjenih učinaka

·         znanje o palijacijskim zahvatima i njezi i razumijevanje indikacija njihove primjene te uključenju u kliničku praksu

Mjere suportivnog liječenja:

·         mučnina i povraćanje: etiologija mučnine i povraćanja te poznavanje mehanizama antiemetika

·         infekcije i neutropenija: prepoznavanje i rješavanje infekcija i neutropenijske groznice, mjere prevencije, indikacije leukocitnih čimbenika rasta

·         anemija: indikacije i komplikacije primjene eritrocita i eritropoetina

·         trombopenija: indikacije i komplikacije primjene trombocita

·         primjena matičnih stanica koštane srži: metode prikupljanja, čuvanja i primjene matičnih stanica koštane srži

·         mjere zaštite organa: indikacije i neželjeni učinci lijekova koji štite organe, tehnike zaštite gonada i osiguranja plodnosti bolesnika, uključujući pohranu gameta

·         mukozitis: razlikovanje upalnog od citostaticima induciranog mukozitisa: topička primjena lijekova protiv bolova

·         pleuralni i perikardijski izljevi: znaci, simptomi i načini liječenja uključujući punkcijsku evakuaciju

·         ekstravazacija lijekova: mjere prevencije, prepoznavanje i tretman

·         onkološka hitna stanja: prepoznavanje (npr. tamponada, kompresija leđne moždine), liječenje u akutnim ili kroničnim stanjima; kod dijagnostički nerazjašnjenih bolesnika osigurati adekvatan uzorak tkiva

·         paraneoplastički sindromi: prepoznavanje učinaka tumora na druge sustave i mjere liječenja

·         problemi prehrane: indikacije i komplikacije enteralne i parenteralne prehrane

Palijacijsko liječenje terminalne bolesti:

·         bol: procjena mjesta i jačine boli, ljestvica boli, razumijevanje farmakologije i toksičnosti analgetika, indikacije za intervenciju protiv boli

·         drugi simptomi: palijacija simptoma respiracije, probave, živčanog sustava, kože i sluznica, anoreksije i kaheksije, dehidracije u terminalnih bolesnika

·         komunikacije: vještina komunikacije s oboljelim i članovima obitelji uključujući loše vijesti i teške situacije, komunikacija s drugim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima u okviru tima

·         rehabilitacija: poznavanje uloge fizikalnog liječenja, posebice poslijeoperacijski, radne terapije, terapije govora i gutanja

10. Liječenje bolesnika s pojedinim vrstama malignoma

·         razumijevanje liječenja pojedinih vrsta malignoma i njihovih posebnosti: epidemiologije, patofiziologije, genetike, znakova i simptoma, dijagnostičkih pretraga, liječenja i praćenja, sposobnost prijenosa informacije o navedenom bolesniku

Tumori glave i vrata

·         poznavanje tehnike pregleda glave i vrata, rizičnih čimbenika i tijeka bolesti tumora ovog područja

·         „staging” s endoskopijom i odlučivanje o liječenju: zračenje, kirurgija, kemoterapija, mogućnosti očuvanja organa

·         posljedice liječenja te rizik novih malignoma

Tumori pluća i mezoteliom

·         poznavanje rizičnih faktora

·         rak pluća malih stanica: poznavanje multimodalnog načina liječenja ograničene bolesti, uloge kemoterapije u proširenoj bolesti i indikacije tretmana CNS-a

·         rak pluća nemalih stanica: poznavanje kriterija neoperabilnosti, kirurškog i nekirurškog “staging”-a lokalizirane bolesti, vrijednosti kirurgije, kemoterapije i zračenja u lokaliziranoj bolesti, kombiniranog liječenja, uloge kemoterapije i zračenja u palijaciji uznapredovale bolesti

·         mezoteliom – poznavanje rizičnih čimbenika, kriterija operabilnosti, uloge kemoterapije

Tumori probavnih organa

·         rak jednjaka: poznavanje rizičnih čimbenika, indikacija za endoskopiju u postavljanju dijagnoze i “staging”-u; indikacije dopunske prehrane, važnost kombiniranog liječenja, palijacijske kemoterapije i suportivnog liječenja

·         rak želuca: poznavanje rizičnih čimbenika, kirurških zahvata posebice potencijalno kurativne kirurgije, uloga kombiniranog liječenja, palijacijske kemoterapije i suportivnog liječenja

·         rak debelog crijeva: poznavanje važnosti kirurškog “staging”-a i indikacija adjuvantnog liječenja raka debelog i završnog crijeva i uloge kemoterapije u uznapredovaloj bolesti, biološka terapija,  prepoznati nasljedne tipove raka debelog crijeva i razlike u njihovu širenju i liječenju, rizični čimbenici i smisao “screening”-a, kemoprevencije, genetskog testiranja i savjetovanja

·         rak anusa: čimbenici rizika, uloga dijagnostičkih metoda u kliničkom „staging“-u, uloga kirurgije, kombinirano liječenje i očuvanje organa

·         rak jetre i žučnih vodova: razumijevanje epidemiologije i rizičnih čimbenika, važnosti alfa-fetoproteina u “screening”-u, postavljanju dijagnoze i praćenju, kurativne uloge kirurgije u lokaliziranoj bolesti te sustavne i intraarterijske kemoterapije

·         rak gušterače: razumijevanje rizičnih čimbenika, jedinstvenih genetskih značajki, uloge endoskopije i molekulske dijagnostike, poznavanje uloge kirurgije koja je kurativna u rijetkih bolesnika, a palijacijska u ostalih, kao i palijacijske uloge kemoterapije u uznapredovaloj bolesti

Tumori genitourinarnih organa

·         rak bubrega: razumijevanje dijagnostike i paraneoplastičnih značajki, kurativne uloge kirurgije u lokaliziranoj bolesti te biološkog liječenja u palijaciji uznapredovale bolesti

·         rak prijelaznog epitela: razumijevanje rizičnih čimbenika, razlike lokalizirane i invazivne bolesti, sklonosti recidivu, važnosti citologije urina i cistoskopije u “staging”-u i praćenju, intravesikalne aplikacije lijekova za površinski rak mjehura, kirurgije invazivnih tvorbi ranog stupnja, kombiniranog liječenja lokalizirane bolesti i bolesti uretera te liječenja metastatske bolesti

·         rak penisa: poznavanje veze s infekcijom ljudskim papillomavirusom, potencijalno kurativnog kombiniranog načina liječenja

·         rak prostate: poznavanje epidemiologije i metoda “screening”-a, indikacija određivanja PSA, važnost histološkog stupnjevanja, uloge praćenja, kirurške ili radijacijske terapije u ranom stupnju bolesti i primjene hormonskog liječenja i kemoterapije u uznapredovaloj bolesti

·         rak zametnih stanica: razdioba bolesnika prema klasifikaciji Međunarodne kolaboracijske grupe za zametne stanice, korisnost tumorskih biljega u dijagnozi i praćenju bolesti, ulogu kirurgije, zračenja i kemoterapije

Ginekološki tumori

·         rak jajnika: razumijevanje predispozicija, uloge kirurgije u početnom “staging”-u i liječenju te kasnijoj sustavnoj terapiji, indikacija primjene kemoterapije lokalizirane i uznapredovale bolesti

·         rak maternice: razumijevanje uloge hormona i hormonskog liječenja u etiologiji, kurativne uloge kirurgije u ranom stupnju bolesti, zračenja u multidisciplinarnom liječenju uznapredovale bolesti, uloge kemoterapije i hormona u liječenju i lokalizirane i metastatske bolesti

·         rak grlića maternice: razumijevanje čimbenika rizika, važnosti “staging”-a kao osnove za odluku o kirurgiji i/ili zračenju kao kurativnom modalitetu, ulozi kemoterapije u liječenju lokalizirane bolesti u kombinaciji s zračenjem te u liječenju uznapredovale bolesti

·         rak vagine i vulve: razumijevanje povezanosti s izlaganjem dietilstilbestrolu in utero kao i potrebe posebnog praćenja tih žena, kurativne kirurgije u ranom stupnju bolesti i kombiniranog liječenja uznapredovale bolesti

Rak dojke

·         razumijevanje interpretacije mamograma te prikaza dojke ultrazvukom i MRI

·         prepoznavanje patoloških i prognostičkih značajki, uključujući hormonske receptore

·         odabir primarnog liječenja

·         neoadjuvantna, adjuvantna i palijativna terapija

·         koristi kemo i/ili hormonske terapije uznapredovale bolesti i indikacije u adjuvantnom liječenju

·         uloga elektivne polikemoterapije

·         biološka terapija

·         važnosti obiteljske anamneze i genskog testiranja i savjetovanja

Sarkomi

·         koštani sarkomi: razumijevanje predisponirajućih situacija i stanja, spektra patoloških značajki, indikacija i obzira za očuvanje ekstremiteta i adjuvantnu kemoterapiju, kao i primjenu kombiniranog liječenja za posebne tumore

·         sarkomi mekih tkiva: razumijevanje kirurgije primarne tvorbe i indikacija očuvanja ekstremiteta, uloge kemoterapije, kirurgije i zračenja te posebnosti GIST-a

Rak kože

·         melanom: razumijevanje rizičnih čimbenika i različitosti u izgledu melanoma i njegovih prekursora kao što su displastični nevusi, razlikovanje dobroćudnih kožnih promjena od potencijalno opasnih, razumijevanje debljine tumora i drugih prognostičkih faktora, indikacije kirurškog zahvata za dijagnozu i kurativno uklanjanje, adjuvantne biološke terapije, rizika i koristi od kemoterapije uznapredovale bolesti, razumijevanje mjera primarne prevencije, prepoznavanja i savjetovanja osoba pod povećanim rizikom

·         rak kože bazalnih ili pločastih stanica: razlikovanje kožnih promjena, važnost izlaganja suncu, posljedice liječenja

Tumori žljezda s unutarnjim lučenjem

·         razumijevanje dijagnostičkih procedura i načina liječenja, sindroma s njima povezanih, uloge kemoterapije za pojedine tipove

Malignomi središnjeg živčanog sustava

·         uloga kirurgije, zračenja i kemoterapije primarnih i metastatskih tumora

Rak nepoznatog primarnog sijela

·         važnost histopatologije, tumorskih biljega, prepoznavanje liječivih bolesti kao i palijacijsko liječenje

Zloćudne bolesti krvnih i limfnih stanica

·         Leukemije: razumijevanje patoloških i molekulskih tehnika (citogenetika, imunofenotip, PCR) za dijagnozu leukoze, liječenje akutne limfoblastne i mijeloične leukemije odraslih i osoba starije dobi

·         akutne leukemije i mijelodisplazija: rizični čimbenici, FAB klasifikacija, liječenje i prognoza, indikacije presađivanja koštane srži, vrijednost diferencijacijskog liječenja

·         kronične leukemije: liječenje i očekivani učinak, indikacije presađivanja koštane srži

·         limfomi: “staging” po Ann Arbor i WHO klasifikacija

·         Hodgkinova bolest: “staging”, uključujući indikaciju kirurškog “staging”-a, poznavanje kurativnog liječenja zračenjem ranog stupnja bolesti, indikacije kemoterapije II. do IV. stupnja bolesti, uz poznavanje kasnih posljedica liječenja i praćenja bolesnika kao i indikacija presađivanja koštane srži u relapsu ili refrakternoj bolesti

·         neHodgkinovi limfomi: razumijevanje povezanosti s imunosupresijom i HIV infekcijom, poznavanje  klasifikacije, kurativne kemoterapije i vrijednosti presađivanja koštane srži u relapsu ili refrakternoj bolesti, razumijevanje limfoma niske malignosti, uloga zračenja, kirurgije i kemoterapije i monoklonskih antitijela u limfoma srednjeg stupnja malignosti, poznavanje značajki i uloge intenzivnog liječenja limfoma visokog stupnja malignosti

·         kožni limfom T stanica: prepoznavanje kožnih promjena, liječenja zračenjem, topičnom primjenom citostatika, palijacijsko liječenje kemoterapijom, biološkim agensima i zračenjem u uznapredovaloj ili refrakternoj bolesti

·         malignomi plazma stanica: razlikovanje tipova bolesti (mono-klonska gamapatija, Waldenstromova makroglobulinemija, plazmocitom, POEMS i leukemija plazma stanica) i poznavanje liječenja

·         AIDS vezani malignomi: poznavanje tumora CNS-a vezanih za imunosupresiju i AIDS, povećan rizik malignom među HIV pozitivnim, indikacije liječenja, potencijalna toksičnost, profilaksa i tretman oportunističkih infekcija

12. Psihosocijalni aspekti malignoma

·         prepoznavanje psihosocijalnih utjecaja, dostupnih resursa i potrebe za intervencijama u bilo kojoj fazi bolesti, kulturnih i duhovnih aspekata

·         mehanizmi prilagodbe bolesnika i obitelji, problemi terminalne skrbi, spolne funkcije, psihički problemi

·         poznavanje indikacija i primjene psihotropnih lijekova, procesa žalovanja kao i učinka na psihu liječnika i zdravstvenog osoblja

·         sposobnost integriranja članova obitelji, pomoći duhovnika, kućne njege, hospicija i skupina bolesnika za potporu u liječenje bolesnika

·         naučiti vještinu komunikacije s bolesnikom i obitelji, znati prenijeti lošu vijest i adekvatno se tome ponašati, vještinu komunikacije s drugim članovima tima koji liječi bolesnika

13. Informiranje bolesnika

·         gensko savjetovanje: procjena rizika raka u bolesnika i članova obitelji, poznavanje principa genskog testiranja i savjetovanja

·         održanje zdravlja: savjetovanje bolesnika i članova obitelji o poznatim faktorima rizika u prehrani, duhanu, alkoholu i izlaganju suncu

·         trajne posljedice: prepoznavanje trajnih posljedica što uključuje: rizik malignoma povezanih s liječenjem (AML nakon kemoterapije, sarkomi nakon zračenja), disfunkcije endokrinih žlijezda (hipotireoidizam nakon zračenja vrata, neplodnost nakon kemoterapije)

·         mjere kemoprevencije malignoma/klinički pokusi

·         pretrage tijekom praćenja bolesnika

14. Vještine

·         davanje citostatika (znanje prepisivanja i sigurnog davanja citostatika, njega i pristup trajnim intravenskim kateterima, rukovanje i uklanjanje citostatskih i bioloških lijekova)

·         aspiracija i biopsija koštane srži (izvođenje zahvata, osnovno iskustvo u interpretaciji nalaza)

·         lumbalna punkcija i aplikacija lijekova u subkutane rezervoare uz prepoznavanje i rješavanje mogućih komplikacija

15. Kirurgija

Nakon završene specijalizacije, iako tijekom obilaska ne radi na kirurškim odjelima, specijalist

Internističke onkologije mora steći određena znanja:

·         razumijevanje indikacija i kontraindikacija kirurškog liječenja

·         spoznaja uloge kirurgije u “staging”-u, izliječenju i palijaciji bolesnika s malignomima

·         poznavanje primjene poštednih zahvata i primjene kirurgije prije ili nakon drugih modaliteta

·         rizici i koristi kirurškog liječenja kao definitivnog liječenja ili kao nadopune sustavnog ili radioterapijskog liječenja

·         poznavanje poslijeoperacijskih komplikacija

·         osposobljenost za postavljanje indikacije za operaciju i poznavanje temelja kirurške taktike u onkološkoj kirurgiji

·         provođenje prijeoperacijske pripreme bolesnika

·         upoznati se s indikacijama za transplatacijsku kirurgiju

·         sudjelovanje na kirurškim indikacijskim sastancima, kao i organiziranim interaktivnim predavanjima iz abdominalne kirurgije

16. Patologija

Nakon završetka specijalizacije specijalist internističke onkologije mora detaljno poznavati

patohistologiju tumora jer je uspostavljanje  produktivne  suradnje  i dijaloga između kliničara i

patologa nužno za optimalnu iskorištenost patohistoloških nalaza pri izboru terapijskih postupaka:

 • mora razumjeti i znati interpretirati patološke makroskopske,  mikroskopske  i citološke  nalaze, kao i metode molekularne biologije koje se primjenjuju u patološkoj dijagnostici
 • mora poznavati varijabilnosti normalnog histološkog nalaza tkiva  te promjene karakteristične za upalu, displaziju, novotvorine te poznavati pokazatelje napredovanja bolesti
 • mora znati odabrati mjesta i načine uzimanja bioptičkih uzoraka primjerenih za patološku analizu, poznavati način dostave bioptata, posebnosti rukovanja ili fiksacije materijala
 • mora  poznavati značenje, mogućnosti i ograničenja histološke i citološke dijagnostike te kliničku primjenu patohistološkog i citološkog nalaza
 • mora biti upoznat s novim tehnologijama dijagnostičkih metoda: protočnom citometrijom, imunohistokemijskim testovima, autoflourescentnom spektroskopijom kao i testovima molelekularne biologije koji se koriste u onkologiji
 • mora poznavati vrijednost i ograničenja fine-needle aspiracijske tehnike i brush citologije
 • mora biti aktivni sudionik multidisciplinarnih redovitih sastanaka onkologa i patologa

17. Radiologija

Nakon završetka specijalizacije specijalist internističke onkologije mora  poznavati radiološke

dijagnostičke i terapijske metode:

 • mora  znati rentgensku anatomiju  i anatomiju presjeka tijela, algoritam rentgenološke dijagnostike
 • mora poznavati mogućnosti i ograničenja nekontrastnih i kontrastnih pretraga  sustava
 • mora znati vrijednost, način izvođenja, indikacije i kontraindikacije za pojedine radiološke pretrage (CT, MSCT, MR, MRCP)
 • mora poznavati indikacije, kontraindikacije i komplikacije interventnih radioloških metoda i postupaka
 • mora, zajedno s radiološkim timom, aktivno kreirati radiološku obradu onkoloških bolesnika, a prema potrebi indicirati i kombinirane dijagnostičke i terapijske endoskopsko-radiološke pretrage i zahvate (ERCP, EST, PTC itd.)
 • mora znati liječiti moguće komplikacije radioloških kontrastnih pretrage (alergije na kontrastna sredstva, inducirane infekcije, povrede gastrointestiale sluznice itd.)

18. Medicinska etika

Specijalist internističke onkologije mora imati saznanja i osposobljenosti iz područja medicinske etike:

 • mora razumijeti i prihvatiti pravila medicinske etike kao vid primijenjene etike u odnosu zdravstvenih djelatnika i bolesnika i članova njihovih obitelji, u svim aspektima profesionanog rada: zdravstvenoj zaštiti, istraživanju i znanstvenom radu te nastavnoj djelatnosti
 • mora znati razlikovati profesionalne dužnosti od etičkih načela i normi
 • mora poznavati, razumjeti i prihvatiti prava bolesnika i liječnika, razumjeti odnose društvenih okolnosti i elemente pravednog zdravstvenog sustava
 • mora u cijelosti poznavati uloge etičkih povjerenstava i biti upoznat sa sustavom i zakonskom obvezom dobivanja informiranog pristanka od bolesnika
 • mora znati odgovoriti i riješiti posebna medicinska i etička pitanja i dvojbe: liječnička odgovornost, stručnost i sigurnost postupaka i opreme, invazivni dijagnostički i terapijski postupci, starija dob i pridružene bolesti, terminalni bolesnik i postupci održavanja života i prehrana, transplantacija organa, istraživanja i klinička ispitivanja
 • mora dobro poznavati osnove zdravstvenog prava (zakon(e) koji regulira pitanje zdravstvene zaštite, zakon(e) o liječništvu, Kodeks medicinske etike i deontologije zdravstvenih struka, zakon(e) koji reguliraju zaštitu prava pacijenata i ostale zakone i podzakonske akte kojima se na posredan ili neposredan način uređuju zdravstvena pitanja i obavljanje zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj)
 • mora biti suglasan s time da svi vidovi djelatnosti specijalista internističke onkologije – stručni, znanstveni i nastavni rad,  moraju biti vođeni načelima profesionalnosti uz poštovanje načela humanosti i medicinske etike

19. Informatika

Specijalist internističke onkologije mora ovladati osnovama suvremenih metoda i tehnika     informacijskih i komunikacijskih tehnologija, osobito kompjutorske obrade podataka. Mora biti     upoznat s: ·         programima za pohranu i prikaz podataka ·         informatičkim mjerama za zaštitu programa ·         progamima za izvođenje osnovnih statističkih metoda ·         mogućnostima pretraživanja baze podataka  20. Kontrola kvalitete    Nakon završene specijalizacije specijalist internističke onkologije mora biti: ·         detaljno upoznat s pojmovima kvalitete, kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete, upoznat s principima službenih kontrola ·         upoznat s akreditacijskim postupkom i ciljevima akreditacije ·         upoznat se s radom agencije nadležne za kvalitetu i povjerenstava za osiguranje kvalitete u bolničkim ustanovama ·         razumjeti značenje kliničkog upravljanja ·         biti svjestan lokalnih, nacionalnih i internacionalnih preporuka za praksu internističke onkologije

21. Upravljanje

Po završetku specijalizacije, specijalist internističke onkologije treba imati osnovna znanja o važnim

aspektima upravljanja onkološkim odjelom i pripadajućim laboratorijima, uključujući kontrolu

financijskih sredstava, upravljanje osobljem, procjenu osoblja, timskog rada, vještina pregovaranja,

strateškog planiranja, pripreme poslovnog plana, procesa ugovaranja te drugih administrativnih

poslova.

Mora poznavati osnove financijskog upravljanja u zdravstvenoj ustanovi i načela mediko-ekonomske

evaluacije medicinskih postupaka. Specijalizanti mogu, kao promatrači, sudjelovati na odjelnim

sastancima, kada se razmatraju pitanja upravljanja. Svrha takvog sudjelovanja je da specijalizant stekne

određena iskustva o radu povjerenstava, o povjerljivosti, o odlučivanju i značenju održavanja dobrih

interpersonalnih odnosa.

Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija Ustanova mora ispunjavati uvjete iz članka 4. ili 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

U ustanovi moraju postojati mogućnosti za djelovanje u konzilijima s drugim specijalnostima, redoviti dnevni stručni sastanci i kliničke vizite, program za praćenje kvalitete izobrazbe.

Posebni uvjeti za ustanovu moraju se uskladiti s kriterijima ESMO/ASCO (www.esmo.org) koji se odnose  na  centar za složeno onkološko liječenje (internistička i radioterapijska onkologija, minimalno 20 kreveta,  4 kreveta za komplikacije liječenja, radioterapija, dnevna bolnica, povezanost s kirurškom onkologijom,  palijativnom terapijom),

Uvjet za  ustanovu u kojoj se educira specijalist internističke onkologije obuhvaća minimalno 3 internistička  onkologa, uključujući i mentora polaznika

 

  

OBRAZAC PRAĆENJA NAPREDOVANJA U STJECANJU KOMPETENCIJA

INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA

 

TEMA

 

STUPANJ NAPREDOVANJA  

GLAVNI MENTOR

             2       3
OPĆE KOMPETENCIJE Datum i potpis mentora Datum i potpis
Poznavati i primjenjivati načela medicinske etike i deontologije
Posjedovati profesionalnost, humanost i etičnost uz obvezu očuvanja privatnosti i dostojanstva pacijenta
Poznavati vještinu ophođenja s pacijentima, kolegama i ostalim stručnjacima – komunikacijske vještine
Poznavati važnost i primjenjivati načela dobre suradnje s drugim radnicima u zdravstvu
Biti sposoban razumljivo i na prikladan način prenijeti relevantne informacije i objašnjenja pacijentu (usmeno i pisano), njegovoj obitelji, kolegama i ostalim stručnjacima s ciljem zajedničkog sudjelovanja u planiranju i provedbi zdravstvene skrbi
Biti sposoban definirati, probrati i pravilno dokumentirati relevantne podatke o pacijentu, informirati se i uvažiti stavove pacijenta i njegove obitelji, stavove drugih kolega te drugih stručnjaka
Kroz neprekidno učenje i samoprocjenu unaprijediti kompetencije i stavove nužne za podizanje kvalitete stručnog rada
Usvojiti principe upravljanja svojom praksom i karijerom s ciljem profesionalnog razvoja
Imati razvijenu vještinu prenošenja znanja na mlađe kolege i druge radnike u zdravstvu
Razumjeti važnost znanstvenog pristupa struci

 

Sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu poštujući etička načela znanstveno-istraživačkog rada i kliničkih ispitivanja te sudjelovati u pripremi radova za objavu
Biti sposoban doprinijeti stvaranju, primjeni i prijenosu novih medicinskih znanja i iskustava te sudjelovati u provedbi programa specijalizacije i uže specijalizacije
Znati i primjenjivati principe medicine temeljene na dokazima

 

Poznavati važnost i način učinkovitog vođenja detaljne dokumentacije te isto primjenjivati u svom radu sukladno važećim propisima
Biti sposoban koordinirati i utvrditi prioritete u timskom radu, odnosno učinkovito sudjelovati u radu multidisciplinarnog tima zdravstvenih radnika i suradnika
Procijeniti potrebu uključivanja drugih stručnjaka u proces pružanja zdravstvene skrbi
Biti upoznat s važnošću suradnje te aktivno surađivati s javnozdravstvenim službama i ostalim tijelima uključenim u sustav zdravstva
Poznavati organizaciju sustava zdravstva i biti osposobljen za odgovorno sudjelovanje u upravljanju aktivnostima procjene potreba, planiranja mjera unapređenja i povećanja učinkovitosti te razvoja i unapređenja sustava kvalitete zdravstvene zaštite
Poznavati regulativu iz područja zdravstva, osobito iz područja zaštite prava pacijenata
Razumjeti značenja vlastite odgovornosti i zaštitu podataka i prava pacijenata
Poznavati tijek, raspored i kontrolu radnih procesa i osnove upravljanja resursima, posebice financijskim
Razumjeti i kritički koristiti dostupna sredstva zdravstvene zaštite vodeći se interesima svojih pacijenata i zajednice
Biti osposobljen procijeniti i adekvatno odgovoriti na individualne zdravstvene potrebe i probleme pacijenata
Identificirati zdravstvene potrebe zajednice i u skladu s njima poduzimati odgovarajuće mjere usmjerene očuvanju i unapređenju zdravlja te prevenciji bolesti
Promicati zdravlje i zdrave stilove života svojih pacijenata, zajednice i cjelokupne populacije

 

TEMA

 

STUPANJ NAPREDOVANJA  

GLAVNI MENTOR

             2       3
POSEBNE KOMPETENCIJE Datum i potpis mentora Datum i potpis
 

1. Zajedničko internističko „deblo“

       
Kardiologija

 

       
Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza kardiološkog bolesnika
Biokemijske pretrage

 

Elektrokardiografija i dugotrajni EKG

 

Testovi opterećenja

 

Elektrofiziološko ispitivanje srca

 

Ehokardiografija

 

Slikovne metode u kardiologiji

 

Indikacije za obradu i interpretacija nalaza:
Zatajivanje srca

 

Poremećaji ritma i provođenja

 

Iznenadna smrt

 

Kongenitalne srčane mane

 

Reumatska vrućica

 

Bolest srčanih zalistaka

 

Endo i miokarditis

 

Kardiomiopatije

 

Bolesti perikarda

 

Tumori srca

 

Ateroskleroza

 

Ishemijska bolest srca

 

Akutni koronarni sindrom

 

Infarkt miokarda

 

Bolesti plućne cirkulacije

 

Bolesti aorte i perifernih krvnih arterija

 

Bolesti vena

 

Tromboembolije

 

Srčane bolesti i trudnoća

 

Srce u bolestima drugih organskih sustava

 

Nekardijalni kirurški zahvati u kardijalnih bolesnika

 

Transplantacija srca

 

Traume srca i velikih krvnih žila

 

Gastroenterologija

 

Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza gastroenterološkog bolesnika i hepatalnog bolesnika
Dijagnostičke metode u gastroenterologiji i hepatologiji

 

Laboratorijska dijagnostika jetrenih bolesti biokemijski   pokazatelji hepatocelularne nekroze, kolestaze, sintetske  funkcije jetre
Dijagnostika bolesti probavnog sustava: probavni enzimi, tumorski biljezi, autoantitijela, specifični proteini, probavni hormoni
Funkcionalni testovi

 

Slikovne metode – ultrazvuk, dopler, endoskopski ultrazvuk, endoskopija, radiološke metode, magnetska rezonancija; radionuklidne metode
Laparoskopija

 

Biopsija jetre

 

Indikacije za obradu i interpretacija nalaza:
Sindrom malapsorpcije

 

Gastrointestinalno krvarenje

 

Sindrom iritabilnog kolona

 

Poremećaji motorike jednjaka, GERB i ostale bolesti jednjaka

 

Gastritis i gastropatie

 

Ulkusna bolest

 

Tumori jednjaka i želuca

 

Upalne bolesti crijeva

 

Poremećaji  crijevne cirkulacije

 

Bolesti peritoneuma, omentuma i mezenterija

 

Akutni abdomen

 

Karcinoid

 

Polipi probavnog sustava

 

Tumori tankog i debelog crijeva

 

Bolesti jetre

 

Bolesti jetre u trudnoći

 

Bolesti bilijarnog sustava

 

Bolesti gušterače

 

Osnovi transplantacije u gastroenterologiji

 

Endokrinologija i dijabetologija

 

Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza endokrinološkog bolesnika,bolesnika sa šećernom bolesti i bolesnika s bolestima metabolizma
Mjerenje hormona u krvi i urinu

 

Dinamičke procedure za ocjenu endokrinih funkcija

 

Dijagnostički testovi za stražnji režanj hipofize

 

Testovi za štitnjaču

 

Testovi za koru i srž nadbubrežne žlijezde

 

Mjerenje hormona testisa i ovarija

 

Mjerenje endogene sekrecije gušterače

 

Indikacije za obradu i interpretacija nalaza:
Bolesti hipotalamusa, hipofize i neurohipofize

 

Bolesti štitnjače

 

Bolesti nadbubrežne žlijezde

 

Bolesti testisa i jajnika

 

Neplodnost

 

Poremećaji diferencijacije spola

 

Poremećaji multiplih endokrinih žlijezda

 

Šećerna bolest, hipoglikemija

 

Metabolički sindrom i pretilost

 

Wilsonova bolest

 

Hemokromatoza

 

Poremećaji lipida

 

Rahitis i osteomalacija

 

Bolesti paratireoidnih žlijezda i sindromi hipo i hiperkalciemije

 

Osteoporoza

 

Pulmologija

 

       
Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza respiratornog bolesnika
Radiološke metode

 

Radionuklidne pretrage

 

Endoskopske pretrage

 

Biopsije

 

Citološke i histološke pretrage

 

Mikrobiološke pretrage

 

Imunološke pretrage

 

Biokemijske pretrage

 

Ispitivanje funkcije pluća

 

Indikacije za obradu i interpretacija nalaza:
Akutne upale pluća

 

Kronična opstruktivna bolest pluća

 

Astma

 

Bronhiektazije

 

Plućni apsces

 

Plućne mikoze

 

Bolesti plućnog intersticija

 

Plućne eozinofilije

 

Profesionalne bolesti pluća

 

Profesionalne bolesti koje zahvaćaju dišne puteve

 

Profesionalne bolesti  koje zahvaćaju alveole

 

Tumori traheje, bronha i pluća

 

Bolesti pleure, medijastinuma i ošita

 

Poemećaji ventilacije, poremećaji disanja u snu

 

Nuspojave lijekova na plućima

 

Nefrologija

 

       
Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza nefrološkog bolesnika
Biokemijske pretrage

 

Analize urina i citološke analize urina

 

Određivanje funkcije bubrega

 

Slikovne metode u nefrologiji

 

UZV i dopler bubrega

 

Radiološke metode

 

Radionuklidna funkcijska ispitivanja

 

Mikrobiološke analize urina

 

Biopsija bubrega

 

Indikacije za obradu i interpretacija nalaza:
Akutno zatajenje bubrega

 

Kronično zatajenje bubrega

 

Liječenje bolesnika s zatajenjem funkcije bubrega dijalizomi transplantacijom
Primarne i sekundarne bolesti glomerula

 

Akutni i kronični tubulointersticijski nefritis

 

Infekcije mokraćnog sustava

 

Vaskularne bolesti bubrega

 

Nasljedne bolesti bubrega

 

Nefrolitijaza

 

Opstrukcija mokraćnih puteva

 

Poremećaji inervacije mokraćnog sustava i urodinamike

 

Tumori mokraćnog sustava i prostate

 

Dijetetske mjere u bolestima bubrega

 

Oštećenja bubrega uzrokovana lijekovima

 

Hematologija

 

       
Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza hematološkog bolesnika
Biokemijske i hematološke pretrage

 

Citološke i histološke pretrage

 

Imunološke, citogenetske i molekularne pretrage

 

Radionuklidne pretrage

 

Indikacije za obradu i interpretacija nalaza:
Anemije

 

Bolesti uzrokovane poremećajima hemostaze

 

Poremećaji broja i funkcije trombocita

 

Poremećaji hemostaze

 

Benigne bolesti granulocita, monocita i makrofaga

 

Bolesti limfocita

 

Bolesti slezene

 

Neoplastičnebolesti krvotvornog sustava- kronične mijeloproliferativne bolesti
Akutne leukemije i sindrom mijelodisplazije

 

Neoplastične bolesti plazma stanica

 

Osnove transplantacije srži

 

Transfuziologija

 

       
Preparati krvi

 

Uzimanje i proizvodnja pripravaka krvi

 

Indikacije za liječenje krvnim pripravcima

 

Tehnički aspekti primjene krvnih pripravaka

 

Prijetransfuzijsko ispitivanje

Krvlju prenosive bolesti

Transfuzijske reakcije

 

Osiguranje kvalitete u transfuzijskom liječenju

 

Zakonski propisi koji se odnose na transfuzijsku medicinu

 

Alergologija i klinička imunologija

 

Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza  bolesnika
Dijagnostičke metode

 

Alergijske i pseudoalergijske reakcije

 

Reumatologija

 

Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza  bolesnika
Biokemijske pretrage

 

Mikrobiološke pretrage

 

Patohistološke i citološke pretrage

 

Parametri za procjenu aktivnosti upalne reumatske bolesti

 

Antinuklearna i ostala autoantitijela

 

Indikacije za pretrage i interpretacija nalaza:
Reumatoidni artritis

 

Seronegativni spondilartritis

 

Sustavni eritemski lupus

 

Sustavna skleroza

 

Sjoegrenov sindrom

 

Polimiozitis/dermatomiozitis. Sindromi preklapanja bolesti vezivnog tkiva
Sindrom vaskulitisa

 

Sarkoidoza

 

Behcetova bolest

 

Amiloidoza

 

Osteoartritis

 

Križobolja i vratobolja

 

Artropatije zbog odlaganja kristala

 

Infekcijski artritis

 

 

Intenzivna i hitna medicina

 

Pristup intenzivnom bolesniku

 

Bodovni sustavi za procjenu težine kritično bolesnih

Metode nadzora u jedinicama Intenzivnog liječenja

Kardiopulmonalna – cerebralna resuscitacija

 

Osnovna načela mehaničke ventilacije

 

Šok

 

Sepsa

 

Višestruko zatajenje organa

 

ARDS

 

Pristup bolesniku u komi

 

Agitacija i delirij

 

 

Internistička onkologija

 

Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza

onkološkog bolesnika

 

Dijagnostičke metode u onkologiji

 

Biokemijske i hematološke pretrege

 

Tumorski biljezi

 

Citološke i histološke pretrage

 

Molekularne pretrage

 

Indikacije za obradu i interpretaciju nalaza :
solidni tumori /dojka, mezenhimalni tumori, melanom, tumori probavnog trakta, pluća, urogenitalni tumori/

 

paraneoplastični sindrom

 

zloćudna bolest nepoznatog primarnog sijela
načela podjele i stupnjevanja zloćudnih tumora
hitna onkološka stanja
osnove liječenja solidnih tumora

 

komplikacije onkološkog liječenja
suportivno i palijativno liječenje

 

Klinička farmakologija i toksikologija

 

Pristup bolesniku s politerapijom – intereakcija i nuspojave

 

Rješavanje terapijskih problema

 

Pristup otrovanom bolesniku

 

Prepoznavanje glavnih otrovanja

 

Kontrola otrovanih bolesnika

 

Famakoterapijska ambulanta

 

Klinički pokusi

 

Infektologija

 

Anamneza i status; specifičnosti anamneze i fizikalnih nalaza  bolesnika s infektivnom bolešću
Dijagnostičke metode u infektologiji

 

Temeljne laboratorijske pretrage u infektologiji.
Liječenje zaraznih bolesti

 

 

TEMA STUPANJ NAPREDOVANJA  

GLAVNI MENTOR

1 2 3
POSEBNE KOMPETENCIJE Datum i potpis mentora Datum i potpis
Klinički pregled onkološkog bolesnika
Anamneza u kardiovaskularnog bolesnika        
Tipični i atipični simptomi onkoloških bolesti        
Simptomi pratećih bolesti        
Opći status onkološkog bolesnika        
Pregled pojedinih dijelova tijela i unutarnjih organa        
Osnovni znanstveni principi u onkologiji
Razumijevanje biologije zloćudnih tumora        
Poznavanje biologije normalne stanice i procesa karcinogeneze        
Poznavanje funkcije gena        
Poznavanje organizacije, ekspresije i regulacije nasljeđa        
Razumijevanje staničnog ciklusa, uloge onkogena        
Kinetika tumorskih stanica, proliferacija i apoptoza        
Tehnike molekulske biologije, posebice PCR, analize kromosoma        
Tumorska imunologija        
Osnovna znanja o staničnoj i humoralnoj imunosti i ulozi citokina        
Međuodnosi tumora i domaćinovog imunog sustava        
Antigeničnost tumora, protutumorska imunocitotoksičnost        
Etiologija, epidemiologija, mjere ranog otkrivanja i

prevencije malignoma

Razumijevanje uloge nasljednih i faktora okoliša u nastanku tumora        
Osnove znanja o epidemiološkim čimbenicima i deskriptorima bolesti        
Metode “screening”-a i procjene individualnog rizika        
Osjetljivost, specifičnost i “cost-benefit” dostupnih metoda ranog otkrivanja        
Principi indikacije genetske obrade i savjetovanja        
Poznavanje vrijednosti prevencije i razlikovanje primarne, sekundarne i tercijarne prevencije        
Klinički pokusi i statistika
Razumijevanje oblikovanja i izvedbe kliničkih pokusa        
Etička, regulacijska i zakonska pitanja u oblikovanju pokusa        
Kriteriji odgovora na liječenje        
Procjena kvalitete života        
Uloga i rad povjerenstava za lijekove i za etiku        
Iskustvo informiranja bolesnika i dobijanja pismenog pristanka na klinički pokus; državna regulacija kliničkih pokusa        
Pisanje prijedloga istraživačkih projekata        
Priprema sažetaka, postera i usmenih priopćenja, pisanje radova        
Sposobnost kritičke prosudbe znanstvene vrijednosti tiskanih radova i njihovog utjecaja na kliničku praksu        
Interpretacija rezultata        
Osnovni principi otkrivanja, dijagnostike

i liječenja malignoma

Razumijevanje potrebe multidisciplinskog pristupa s integracijom različitih subspecijalnosti uz prepoznavanje doprinosa svake od struka uključenih u postavljanje dijagnoze        
Procjena proširenosti i suvremeno liječenje malignoma i komplikacija        
Sudjelovanje u interdisciplinarnim sastancima        
Onkološki bolesnici starije dobi        
Procjena proširenosti bolesti        
TNM sustav        
Indikacije kliničkih, radioloških i izotopskih pretraga u postavljanju dijagnoze, “staging”-u, praćenju i procjeni učinka liječenja        
Radioterapija
Osnove biologije zračenja        
Indikacije za kurativnu radioterapiju        
Indikacije za palijativnu radioterapiju        
Osnove planiranja zračenja i dozimetrije        
Indikacije za kombinirano liječenje s kirurgijom i kemoterapijom        
Rane i kasne komplikacije zračenja        
Citostatska terapija
Kemoterapija primarne maligne bolesti i relapsa        
Korist kemoterapije u neoadjuvantnoj primjeni        
Korist kemoterapije u adjuvantnoj primjeni        
Korist kemoterapije u konkomitantnoj primjeni        
Značenje citostatika kao radiosenzitizatora        
Važnost doze citostatika i odgode ciklusa kemoterapije        
Procjena pratećih bolesti i stanja kod bolesnika        
Farmakologija citostatika, farmakokinetika        
Farmakogenomika citostatika        
Rane i kasne nuspojave citostatika        
Prilagođavanje doze citostatika kod poremećenog rada organa        
Biološka terapija
Indikacije za biološku terapiju        
Specifične nuspojave bioloških lijekova        
Kombinacije s kemoterapijom        
Monoklonska protutijela        
Male molekule – tirozin kinazni inhibitori        
Vakcine, citokini, faktori rasta        
Genska terapija        
Komplikacije onkološkog liječenja

i suportivno liječenje

Mučnina i povraćanje – etiologija, mehanizam djelovanja antiemetika, praktična primjena antiemetika, drugi lijekovi koji djeluje antiemetski        
Infekcije i neutropenija – prepoznavanja, temeljit fizikalni pregled, prevencija infekcije, pravodobno i učinkovito liječenje, uzročnici, uloga faktora rasta        
Mukozitis – prepoznavanje, razlika infekcije i reakcije na lijek, prevencija i liječenje        
Anemija i trombocitopenija – indikacije za transfuziju, komplikacije transfuzije, priprema za davanje, indikacije za eritropoetin, nuspojave        
Nefrotoksičnost, hepato i kardiotoksičnost – najčešći citostatici koji uzrokuju oštećenje organa, prevencija        
Ekstravazacija – prevencija, prepoznavanje, liječenje        
Maligni izljevi – prepoznavanje simptoma pleuralnog izljeva, ascitesa, perikardijalnog izljeva, izvođenja postupaka paracenteze (dijagnostičke i terapijske)        
Palijativna i terminalna skrb
Bol – vrsta, lokalizacija intenzitet, vrste analgetika, princip liječenja, nuspojave analgetika, drugi analgetski postupci        
Nutritivna potpora – enteralna i parenteralna prehrana – indikacije i komplikacije        
Palijativno liječenje respiratornih, gastrointestinalnih, neuroloških simptoma, palijativni postupci za kožu        
Rehabilitacija – uloga fizikalne terapije nakon operacije, psihosocijalna rehabilitacija        
Hitna stanja u onkologiji
Kompresija leđne moždine, tamponada perikarda – prepoznavanje hitnosti koje treba odmah liječiti, trajanje kompresije leđne moždine        
Sindrom gornje šuplje vene – dijagnostika, liječenje        
Povišeni intrakranijalni tlak – dijagnostika, liječenje        
Metaboličke komplikacije – hiperkalcemija, sindrom lize tumora, hiperurikemija, hiponatremija – prepoznavanje i liječenje        
Febrilna neutropenija i sepsa – prepoznavanje, najhitniji postupci u liječenju        
LIJEČENJE BOLESNIKA S POJEDINIM

VRSTAMA MALIGNOMA

A. Tumori glave i vrata
Poznavanje tehnike pregleda glave i vrata        
“Staging” s endoskopijom i odlučivanje o liječenju: zračenje, kirurgija, kemoterapija mogućnosti očuvanja organa        
Posljedice liječenja te rizik novih malignoma        
Rizični čimbenici i tijek bolesti tumora ovog područja        
B. Tumori pluća i mezoteliom
NSCLC – rak pluća ne-malih stanica
Epidemiologija, rizični faktori, značenje pušenja – javnozdravstveni problem, je li moguć screening, klinička slika, značenje genskog profila tumora        
Histološka podjela, TNM klasifikacija – „staging“, prognoza        
Kirurgija – kriteriji inoperabilnosti, limfni čvorovi        
Radioterapija – kombinirani modaliteti liječenja, palijativna radioterapija        
Sistemsko liječenje – adjuvantno, kemoterapija metastatske bolesti, novi lijekovi (TKI, protutijela), palijativno liječenje        
SCLC – rak pluća malih stanica
Epidemiologija, rizični faktori, klinička slika – paraneoplastički sindromi, staging, prognoza        
Lokalizirana bolest – kombinirani način liječenja – radiokemoterapija        
Proširena bolest – kemoterapija        
Značenje profilaktičkog zračenja mozga        
Mezoteliom
Rizični faktori, klinička slika,  prognoza        
Kirurgija – kriteriji za operabilnost        
Kombinirano liječenje, uloga radioterapije        
Kemoterapija – prva linija        
C. Tumori probavnih organa
Rak jednjaka
Poznavanje rizičnih čimbenika        
Indikacija za endoskopiju u postavljanju dijagnoze i “staging”        
Kirurško liječenje        
Neoadjuvantna kemoterapija i primarna kemoradioterapija kao modaliteti liječenja        
Indikacije dopunske prehrane        
Važnost kombiniranog liječenja        
Palijacijska kemoterapija i suportivno liječenje        
Rak želuca
Poznavanje rizičnih i prognostičkih čimbenika        
Poznavanje kirurškog liječenja, posebice potencijalno kurativne kirurgije        
Indikacije za neoadjuvantno liječenje i neoadjuvantnu kemoradioterapiju        
Uloga kombiniranog liječenja        
Uloga palijacijske kemoterapije i suportivnog liječenja        
Rak debelog crijeva
Rizični čimbenici        
Uloga patohistološkog staginga u odabiru terapijskog pristupa        
“Screening” i prevencija        
Operativno liječenje        
Indikacija i modaliteti adjuvantnog liječenja raka debelog crijeva        
Uloge kemoterapije u uznapredovaloj bolesti        
Uloga biološke terapije        
Modaliteti liječenja recidiva        
Nasljedni tipovi raka debelog crijeva i razlike u njihovu širenju i liječenju        
Genetsko testiranje i savjetovanje        
Rak anusa
Čimbenici rizika        
Patohistološki oblici        
Uloga dijagnostičkih metoda u kliničkom stagingu i odabiru modaliteta liječenja        
Poznavanje kombiniranog načina liječenja i očuvanja organa        
Rak jetre i žućnih vodova
Razumijevanje epidemiologije, rizičnih i prognostičkih čimbenika        
Važnosti alfa-fetoproteina u “screening”-u, postavljanju dijagnoze i praćenju        
Uloge kirurgije u lokaliziranoj bolesti        
Sloga sistemske i intraarterijske kemoterapije te

nove vrste terapija

       
Rak gušterače
Razumijevanje rizičnih, prognostičkih i epidemioloških čimbenika        
Genetske značajke        
Uloge endoskopije        
Uloga perkutane biopsije        
Uloga molekulske dijagnostike        
Poznavanje uloge kirurgije        
Modaliteti adjuvantnog liječenja        
Palijacijske uloge kemoterapije u uznapredovaloj bolesti        
Biološka terapija u liječenju inoperabilnog i metastatskog karcinoma        
Palijativne metode kirurškog liječenja inoperabilnog metastatskog karcinoma        
Rak bubrega
Epidemiologija, rizični faktori, klinička slika – paraneoplastički sindromi        
Vrste raka bubrega, TNM klasifikacija – „staging“ i prognoza        
Kirurgija – značenje (primarni tumor, metastaza), kurativna, palijativna        
Sistemsko liječenje – TKI, protutijela, imunoterapija        
Rak mokraćnog mjehura – urotelijalni karcinom

mokraćnog mjehura i kanalnog sustava

Epidemiologija, rizični faktori, klinička slika        
Vrste raka mokraćnog mjehura (karcinom prijelaznog epitela), TNM klasifikacija – staging i prognoza, površinski/invazivni        
Površinski rak – lokalna terapija – kiruška, instalacije BCG/citostatika        
Invazivni rak – multimodalitetno liječenje – kirurgija, radioterapija, kemoterapija        
Kemoterapija metastatske bolesti        
Rak prostate
Epidemiologija, rizični faktori, značenje screeninga, dob bolesnika i predviđeno trajanje života        
Značenje biopsije prostate, tumačenje histološkog nalaza, Gleason score        
TNM klasifikacija – “staging“ i prognoza        
Lokalna terapija – prostatektomija, radioterapija, kada hormonska terapija u lokalno uznapredovaloj bolesti        
Sistemska terapija – hormonska terapija, kemoterapija, bifosfonati        
Rak testisa – germinativni tumori testisa
Epidemiologija, rizični faktori, izlječivost, značenje tumorskih markera        
Histološka podjela, TNM klasifikacija, prognostičke kategorije (IGCCGC klasifikacija)        
Adjuvantno liječenje – radioterapija, kirurgija, kemoterapija        
Liječenje metastatske bolesti – kemoterapija, postkemoterapijska kirurgija, visokodozna kemoterapija        
Rak penisa
Rizični faktori, značenje HPV, histologija, premaligne lezije, značenje ingvinalnih limfnih čvorova        
Značenje kirurgije, radioterapije, ingvinalne limfadenektomije        
Uloga kemoterapije        
E. Ginekološki tumori
Karcinom jajnika
Nasljedna predispozicija za karcinom jajnika        
Uloga kirurških procedura u inicijalnom „staging“u        
Uloga kirurških procedura u inicijalnom liječenju        
Sistemsko kemoterapijsko liječenje u lokaliziranoj bolesti        
Sistemsko kemoterapijsko liječenje u uznapredovaloj bolesti        
Karcinom maternice
Etiologija s naglaskom na ulogu hormona i hormonske terapije        
Uloga kirurškog liječenja u ranoj fazi bolesti        
Multidisciplinarni pristup u uznapredovaloj bolesti        
Uloga kemoterapije u liječenju lokalizirane bolesti        
Uloga kemoterapije u liječenju uznapredovale bolesti        
Uloga hormonskog liječenja u liječenju lokalizirane bolesti        
Uloga hormonskog liječnja u liječenju metastatske bolesti        
Radioterapija kao dio multidisciplinarnog liječenja        
Karcinom cerviksa
Rizični čimbenici za karcinom cerviksa        
Stadij bolesti kao osnova za izbor kirurškog liječenja        
Stadij bolesti kao osnova za izbor radioterapijskog liječenja        
Uloga kemoterapije u kombinaciji sa zračenjem u liječenju lokalizirane bolesti        
Uloga kemoterapije u liječenju uznapredovale bolesti        
Karcinom vulve i vagine
Rizični čimbenici        
Prognoza bolesti        
Modaliteti liječenja        
Uloga kirurškog liječenja u ranoj fazi bolesti        
Multidisciplinarni pristup u uznapredovaloj bolesti        
F. Karcinom dojke
Interpretacija ultrazvuka        
Interpretacija mamograma        
Interpretacija magnetske rezonance dojke        
Interpretacija citološkog i patohistološkog nalaza        
Prognostički i prediktivni čimbenici        
Čimbenici koji utječu na izbor adjuvatnog liječenja        
Adjuvantna kemoterapija        
Adjuvantna hormonska terapija; premenopauzalne vs. postmenopauzalne bolesnice        
Indikacije za adjuvantno zračenje        
Liječenje uznapredovale i metastatske bolesti        
„Ciljana“ terapija karcinoma dojke        
Karcinom dojke kod muškaraca        
Važnost obiteljske anamneze, genetskog testiranja i savjetovanja        
Kirurški zahvati kod karcinoma dojke, osnovni principi        
G. Rak kože
Melanom
Rana dijagnostika        
Rizični faktori        
Klinička prezentacija ranih melanoma i njegovih prekursora displastičnih nevusa        
Važnost PHD nalaza u određivanju prognoze        
Uloga „sentinel“ limfnog čvora i njegove biopsije        
Kirurgija: uloga u dijagnostici i radikalnom operativnom liječenju        
Adjuvatna terapija melanoma        
Kemoterapijsko liječenje  uznapredovale bolesti        
Primarna i sekundarna prevencija        
Karcinom kože pločastih stanica i bazaliom
Rizični čimbenici        
Rano prepoznavanje        
Opći principi kiruškog liječenja        
Opći principi radioterapijskog liječenja        
Kasne komplikacije liječenja        
Primarna i sekundarna prevencija        
H. Sarkomi
Tumačenje patohistološkog nalaza i klasifikacija        
Kirurško liječenje kao definitivna terapija        
Uloga kemoterapije u liječenju sarkoma        
Mjesto radioterapije u liječenju sarkoma        
GIST kao poseban entitet        
Ciljana terapija GIST-a        
Uloga autologne transplantacije koštane srži        
I. Karcinom nepoznatog primarnog sijela (Syndroma CUP)
Najčešće kliničke prezentacije CUP-a        
Tumačenje patohistološkog nalaza        
Uloga imunohistokemije u usmjeravanju obrade bolesnika        
Uloga tumorskih biljega u usmjeravanju obrade bolesnika        
Odabir kemoterapijskog protokola        
Palijativne mjere u zbrinjavanju bolesnika s CUP-om        
J. Tumori centralnog živčanog sustava
Epidemiologija, rizični faktori, klinička slika, histološka podjela – prognoza, CT/MRI dijagnostika        
Uloga kirurgije        
Uloga radioterapije        
Uloga kemoterapije        
Metastaze mozga – uloga kirurgije, radioterapije i kemoterapije        
K. Endokrini tumori
Razlika – tumori endokrinih žlijezda/neuroendokrini tumori, genetski sindromi, klinička slika – klinički sindromi, prognoza        
Specifična dijagnostika – detekcija hormona i peptida, specifični radioizotopi        
Uloga bioloških lijekova        
Uloga kemoterapije        
L. Hematologija
WHO podjela krvotvornih tumora        
Akutne leukemije i MDS – FAB i WHO klasifikacija, prognoza i liječenje, citogenetika, imunofenotipizacija, PCR.

Kronične leukemije – prognoza i liječenje

       
Non-Hodgkin limfomi – Ann Arbor + WHO klasifikacija, dijagnostika, rizični faktori, prognoza, liječenje, kemoterapija, biološka terapija, radioterapija, ekstranodalni limfomi        
Hodgkinova bolest – klasifikacija, „staging“, prognoza, liječenje, uloga radioterapije u ranim stadijima, kemoterapija        
Multipli mijelom – WHO podjela, MGUS, plazmocitom, „staging“, prognoza, liječenje – autotransplantacija, novi lijekovi        
Transplantacija hematopoetskih matičnih stanica – osnovni princip – autologna, alogena, indikacije, komplikacije, solidni tumori i autotransplantacija        
Anemije – razlike, dijagnostika, liječenje. DIK – etiologija, dijagnostika, liječenje        
AIDS uzrokovani tumori – tipične lokalizacije, prognoza        
13. Patologija, biokemija, molekularna biologija
Pregled materijala dobivenih biopsijom i operacijom s patologom        
Nove tehnike u patologiji        
Poznavanje varijabilnosti normalnog histološkog nalaza tkiva  te promjena karakterističnih za upalu, displaziju, novotvorinu te napredovanje bolesti        
Mjesto i način uzimanja bioptičkih uzoraka primjerenih za patološku analizu        
Značenje, mogućnosti i ograničenja histološke i citološke dijagnostike        
Klinička primjena patohistološkog i citološkog nalaza        
Poznavanje vrijednosti različitih vrsta citologije        
Poznavanje novih tehnologija i dijagnostičkih metoda: protočna citometrija, imunohistokemijski  testovi te testovi molelekularne biologije        
Informiranost o razvoju novih tehnologija od kojih se očekuje značajan doprinos u budućnosti: npr. molekularna patologija, autoflourescentna spektroskopija itd.        
Laboratorijski testovi        
Serumski tumorski biljezi        
Biljezi stanične membrane        
DNA markeri        
Osnovni pojmovi iz genomike i proteomike        
14. Vještine
Primjena citostatika – protokoli, aplikacija, načini davanja – različiti venski pristupi, komplikacije        
Pleuralna punkcija – dijagnostička i terapijska        
Abdominalna punkcija – dijagnostička i terapijska        
Lumbalna punkcija – intratekalna primjena citostatika        
Postavljanje centralnog venskog katetera        
15. Psihosocijalni aspekti malignoma
Prepoznavanje psihosocijalnih utjecaja, dostupnih resursa i potrebe za intervencijama u bilo kojoj fazi bolesti, kulturnih i duhovnih aspekata        
Mehanizam prilagodbe bolesnika i obitelji, problema terminalne skrbi, spolne funkcije, psihičkih problema        
Poznavanje indikacija i primjene psihotropnih lijekova, procesa žalovanja kao i učinka na psihu liječnika i zdravstvenog osoblja        
Sposobnost integriranja članova obitelji, pomoći duhovnika, kućne njege, hospicija i skupina bolesnika za potporu u liječenje bolesnika        
Naučiti vještinu komunikacije s bolesnikom i obitelji, znati prenijeti lošu vijest i adekvatno se tome ponašati, vještinu komunikacije s drugim članovima tima koji liječi bolesnika        
16. Informiranje bolesnika
Gensko savjetovanje: procjena rizika raka u bolesnika i članova obitelji, poznavanje principa genskog testiranja i savjetovanja        
Održanje zdravlja: savjetovanje bolesnika i članova obitelji o poznatim faktorima rizika u prehrani, duhanu, alkoholu i izlaganju suncu        
Trajne posljedice: prepoznavanje trajnih posljedica što uključuje: rizik malignoma povezanih s liječenjem (AML nakon kemoterapije, sarkomi nakon zračenja), disfunkcije endokrinih žlijezda (hipotireoidizam nakon zračenja vrata, neplodnost nakon kemoterapije)        
Mjere kemoprevencije malignoma/klinički pokusi        
Pretrage tijekom praćenja bolesnika        
17. Kirurgija
Indikacije i kontraindikacije za kiruški zahvat, operabilnost        
Značenje kirurgije u „staging“-u, kao definitivne ili palijativne terapije        
Kombinacija kirugije s drugim načinima liječenja        
Postoperativne komplikacije        
Poznavanje primjene poštednih zahvata i primjene kirurgije prije ili nakon drugih modaliteta        
Rizici i koristi kirurškog liječenja kao definitivnog liječenja ili kao nadopuna sustavnog ili radioterapijskog liječenja        
Osposobljenost za postavljanje indikacije za operaciju i poznavanje temelja kirurške taktike u onkološkoj kirurgiji        
Provođenje prijeoperacijske pripreme bolesnika        
Upoznati se s indikacijama za transplatacijsku kirurgiju        
Sudjelovanje na kirurškim indikacijskim sastancima, kao i organiziranim interaktivnim predavanjima iz abdominalne kirurgije        
18. Radiologija
Rentgenska anatomija        
Anatomija presjeka tijela        
Nekontrastne i kontrastne pretrage        
CT, MSCT, MR, MRCP        
Algoritam rentgenske dijagnostike u onkologiji        
Indikacije, kontraindikacije i komplikacije interventnih radioloških metoda i postupaka        
Nuklearna medicina u onkologiji        
19. Informatika i statistika
Poznavanje suvremenih metoda i tehnike informacijskih i komunikacijskih tehnologija        
Kompjutorska obrada podataka        
Programi za prikaz podataka (Excel, PowerPoint…)        
Poznavanje mjera za zaštitu podataka (sigurnosne šifre, antivirusni programi, backup…)        
Odabir i izvođenje odgovarajućih osnovnih statističkih analiza        
Pretraživanje baze podataka (Pub Med, Cochrane, Web of science…)        
Poznavanje važnosti statističkih metoda u planiranju i izvođenju kliničkih studija, suradnja sa statističarima        
Poznavanje i rješavanje statističkih problema koji se susreću u kliničkim studijama, poznavanje tipova statističkih pogrešaka        

OBRAZAC PRAĆENJA OBAVLJENIH ZAHVATA

INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA

 

Naziv dijela programa specijalizacije

 

Naziv zahvata

Broj zahvata STUPANJ NAPREDOVANJA  

GLAVNI MENTOR

2 3
Datum i potpis mentora Datum i potpis
Primjena citostatika – protokoli, aplikacija, načini davanja – različiti venski pristupi, komplikacije

 

50
Pleuralna punkcija – dijagnostička i terapijska 15
Abdominalna punkcija – dijagnostička i terapijska 15
Lumbalna punkcija – intratekalna primjena citostatika 10
Postavljanje centralnog venskog katetera 15

RSS  |  Facebook